17uF MONO

105 ฿

  • RUN CAPACITOR คาปาซิเตอร์ หรือ แคปรัน
  • ไฟ : 440VAC
  • ขนาด : 17uF
  • ตัวกลม อลูมิเนี่ยม สีเงิน
  • มีกล่องใส่
รับบัตรเครดิตแบ่งจ่าย 0%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม